JXCirrus Finance for Mac 1.2

JXCirrus Finance for Mac 1.2

JXCirrus – Freeware – Mac
JXCirrus Finance lets you take control of the chaos of your home finances. Follow and check the balance in all of your bank accounts - JXCirrus Finance tracks every transaction and lets you tick them off against your bank statements. Create budgets to track where the money is going to, and graph them over time.

Some of the features are:
- Keep the balance of as many different bank accounts as you like, as well as cash.
- Assign expenses to different budgets and keep track of your spending patterns.
- Lock off transactions so that they cannot be altered (once you have checked them off against your bank account).
- Transaction details are pre-filled where possible to make it super quick to enter everything you spend.
- Balance your account records against the cash in your bank account or your wallet.
- Quickly transfer between accounts or budgets.
- Display your account balances or budgets week-by-week, month-by-month or year-by-year (and save to your favourite spreadsheet).
- Shows a graph of your account balance.
- Keep different files for different family members (as many as you like).
- Works perfectly happily when disconnected from the internet.
- Detailed inbuilt user manual.

Tổng quan

JXCirrus Finance for Mac là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi JXCirrus.

Phiên bản mới nhất của JXCirrus Finance for Mac là 2.1, phát hành vào ngày 07/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

JXCirrus Finance for Mac đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac.

JXCirrus Finance for Mac Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho JXCirrus Finance for Mac!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản